Activiteiten Timeboxen

Bepaal hoeveel tijd je ergens voor neemt, zodat je focus kunt behouden en bewust omgaat met de tijd die je hebt.

Argumenten kwalificeren als bezwaren

Maak goed gebruik van de beperkte tijd en middelen, door te testen of bezwaren gekwalificeerd worden als bezwaren en alleen te handelen indien dit het geval is.

Artful participation

Zet je in om je best te doen om je te gedragen en te communiceren op een manier die bevorderend is voor een effectieve samenwerking.

Backlog

Een backlog (naar-do-list) is een (geprioriteerde) lijst van werk gerelateerde items (deliverables), of (drivers) die nog moeten worden opgepakt.

Beperk Lopende Werkzaamheden

Beperk het aantal lopende werkzaamheden in elke fase van het werkproces.

Bezwaren Oplossen

Los bezwaren één voor één op door de informatie die zij bevatten te gebruiken om voorstellen aan te passen en door te ontwikkelen.

Check in

Helpt mensen om zich bewust te worden van zichzelf en anderen, te focussen, aanwezig te zijn en mee te doen.

Cirkel

Een cirkel is een zelfsturend en semi-autonoom team van gelijkwaardige mensen die samen verantwoording geven aan een domein.

Cirkel van Afgevaardigden

Delegeer het nemen van governance besluiten die invloed hebben op meerdere domeinen aan afgevaardigden die door deze domeinen zijn geselecteerd.

Consent Besluitvorming

Een (gefaciliteerd) groepsproces voor besluitvorming: nodig uit tot bezwaar en verwerk de hiermee onthulde informatie en kennis om bestaande overeenkomsten verder te ontwikkelen.

Continue Verbetering van het Werkproces

Onthul drivers en creëer een op statistieken gebaseerd pull-systeem voor organisatorische veranderingen, door voortdurend het werkproces te verbeteren en verfijnen.

Contract voor succesvolle samenwerking

Draag van af het begin zorg voor een succesvolle samenwerking en bouw vertrouwen op door gezamenlijk contracten te ontwikkelen die juridisch solide zijn en voordelig voor alle partijen.

Coördinatie Vergadering

Kom regelmatig bij elkaar (meestal wekelijks) om werk tussen domeinen te bespreken en te coördineren.

Coördinator

Een persoon in de rol van coördinator is verantwoordelijk voor het coördineren van het werk binnen een domein en is geselecteerd voor een beperkte termijn.

Dagelijkse Standup

Ontmoet dagelijks om werk te organiseren, van elkaar te leren en de productiviteit en effectiviteit te verbeteren.

De Zeven Principes Aannemen

Stem de samenwerking af op de zeven principes.

Degenen die Geraakt Worden Besluiten

Betrek mensen die geraakt worden door een besluit bij het nemen van het besluit. Zo behoud je gelijkwaardigheid en eigenaarschap en zorg je ervoor dat er zoveel mogelijk informatie beschikbaar is over het onderwerp.

Delegeren van invloed

Distribueer de macht om te beïnvloeden zodat iedereen zelf besluiten kan nemen en kan handelen binnen vooraf vastgestelde kaders.

Domeinen Verduidelijken

Helder begrip van tot waar iemands verantwoordelijkheid en autonomie reikt, leidt tot meer efficiëntie, effectieve samenwerking en wendbaarheid binnen de hele organisatie.

Driver Mapping
Drivers van de Organisatie Beschrijven

Beschrijf drivers van de organisatie om ze te begrijpen, over te brengen en te onthouden.

Dubbel-gelinkte Hiërarchie

Alle autoriteit om governance besluiten te nemen wordt gedelegeerd naar zelfsturende cirkels, dubbel gekoppeld binnen alle niveau's van de hiërarchie, om van een traditionele hiërarchie over te gaan naar een structuur die gelijkwaardiger is en beter geschikt om de collectieve intelligentie te gebruiken en betrokkenheid te vergroten.

Dubbele Koppeling

Maak een twee-wegs stroom van informatie en invloed mogelijk tussen twee teams.

Evaluatiecriteria

Ontwikkel goed gedefinieerde evaluatiecriteria om te bepalen of het uitvoeren van een overeenkomst de gewenste effecten heeft.

Faciliteer Vergaderingen

Kies iemand om de vergadering te faciliteren en de groep te helpen focus te behouden, binnen de planning te blijven en creativiteit en wijsheid te ontlokken.

Fractale organisatie

Meerdere entiteiten (organisaties of projecten) met een gemeenschappelijke (of vergelijkbare) primaire driver en structuur kunnen als functionele domeinen van elkaar leren, acties afstemmen en hoog over besluiten nemen (bijv. algemene strategie).

Governance Backlog

Een governance backlog is een zichtbare, geprioriteerde lijst van items (drivers) die gerelateerd zijn aan het besturen van een domein en aandacht nodig hebben.

Governance Vergadering

Teams komen regelmatig bijeen om te bepalen wat er moet worden gedaan om doelstellingen te bereiken en kaders vast te stellen over hoe en wanneer iets wordt gedaan.

Governance facilitator

Selecteer iemand om governance vergaderingen te faciliteren.

Host van de Vergadering

Selecteer iemand om verantwoordelijk te zijn voor het voorbereiden en opvolgen van meetings, workshops of andere bijeenkomsten.

Hulpteam

Vorm gelijkwaardige teams van mensen met het mandaat om te handelen binnen een specifieke set aan vooraf door de delegator bepaalde vereisten.

Koppelen

Maak het stromen van informatie en invloed tussen twee teams mogelijk.

Logboek

Zorg voor een samenhangend en toegankelijk systeem waarin alle informatie wordt opgeslagen die nodig is om goed samen te kunnen werken.

Logboekhouder

Selecteer iemand uit het team om specifiek verantwoordelijk te zijn is voor het bijhouden van alle informatie die het team nodig heeft.

Navigeren via spanning

Let goed op spanningen die je ervaart in relatie tot de organisatie. Onderzoek hoe de spanning ontstaat en geef ontdekte drivers van de organisatie aan mensen uit het bijbehorende domein.

Nodig Verandering uit

Verduidelijk de reden voor het veranderen en nodig mensen uit om mee te doen.

Ondersteunende rol

Dit rolpatroon is van toepassing op externe contractanten.

Ontwikkel een Pull-systeem voor Verandering in de Organisatie

Ontwikkel een omgeving die het bewerkstelligen van verandering voor iedereen in de organisatie mogelijk en uitnodigend maakt.

Ontwikkelplan

Een plan om effectievere manieren om te reageren op een domein te ontwikkelen, overeengekomen tussen delegator en gedelegeerde.

Op te Leveren Resultaten Beschrijven

Zorg voor een gedeeld beeld over de verwachtingen door op heldere wijze te omschrijven welke op te leveren producten voortkomen uit een overeenkomst.

Open Domein

Kies bewust voor de verantwoording voor een domein op uitnodiging, in plaats van opdracht en de genodigden om een bijdrage te leveren wanneer zij kunnen.

Open Systemen

Communiceer met en leer bewust van anderen buiten het eigen systeem.

Open ruimte voor Verandering

Nodig iedereen uit om experimenten te bedenken en uit te voeren voor de doorontwikkeling van de organisatie.

Overeenkomsten breken
Overeenkomsten evalueren en doorontwikkelen

Blijf overeenkomsten voortdurend ontwikkelen en elimineer verspilling.

Overeenkomsten vastleggen

Leg de details van ene overeenkomst vast, zodat je er later op kan terugkomen om de uitkomst te evalueren en de overeenkomst door te ontwikkelen.

Patronen Aanpassen aan de Context

Pas S3 patronen aan en ontwikkel deze om beter aan te sluiten bij jouw specifieke context.

Peer Feedback
Peer Review

Ondersteun elkaar om te leren en te groeien binnen jouw rollen en teams.

Perzik Organisatie

Lever waarde in complexe en concurrerende omgevingen door decentralisatie (van middelen en invloed) en directe interactie tussen degenen die waarde creëren en de klanten die ze dienen.

Planning en Review Vergaderingen

Mensen komen regelmatig bij elkaar (1-4 weken) in vergaderingen met een vooraf vastgestelde duur om werk te plannen en evalueren.

Prioriteer backlogs

Orden alle nog te voltooien werkitems en zet de belangrijkste bovenaan. Pak dan item voor item werk op, wanneer er capaciteit beschikbaar is.

Pull-systeem voor Werk

Mensen pakken nieuwe items op wanneer ze capaciteit hebben (in plaats van dat er werk naar hen toe wordt geduwd).

Reageren op Drivers van de organisatie

Verduidelijk drivers van de organisatie (d.w.z. wat er gebeurt en waar behoefte aan is in relatie tot de organisatie), en reageer op passende wijze.

Retrospective

Spendeer tijd aan het reflecteren op ervaringen uit het verleden, leer ervan en besluit hoe het werkproces verbeterd kan worden.

Rol

De verantwoordelijkheid voor een domein aan individuen delegeren.

Rol Selectie

Een groepsproces om iemand voor een rol te selecteren op basis van de kracht van het argument.

Rondes

In een groepsbijeenkomst ga je de cirkel rond, zodat iedereen op zijn beurt aan het woord komt.

Service cirkel

Besteed diensten uit die nodig zijn voor twee of meer domeinen.

Service organisatie

Samenwerking en afstemming tussen verschillende belanghebbenden met een gezamenlijke driver.

Statuten

Leg de S3 principes en patronen vast in de statuten, indien dit nodig is om de juridische integriteit en organisatiecultuur te beschermen

Strategie Ontwikkelen

Een strategie is een hoog over aanpak voor hoe mensen waarde gaan creëren om succesvol invulling te geven aan (de driver en doelstelling van) een domein.

Stroom in Lijn Brengen

Om ervoor te zorgen dat er continu waarde door de organisatie stroomt, is het belangrijk dat besluiten worden genomen dicht bij waar de waarde wordt gecreëerd, en om de stroom van informatie hierop te laten aansluiten.

Transparant Salaris

Creëer een eerlijke salarisformule en maak deze transparant.

Verduidelijk de Beoogde Resultaten

Maak expliciet welke resultaten je met overeenkomsten, activiteiten, projecten en strategieën poogt te bereiken.

Vergaderingen Evalueren

Neem tijd om te leren aan het einde van elke vergadering of workshop.

Vertegenwoordiger

Selecteer een teamlid om deel te nemen aan de governance van een ander team om ervoor te zorgen dat informatie en invloed tussen beiden blijft stromen.

Voorbereiden voor Vergaderingen

Bereid vergaderingen voor om ze effectiever te maken.

Voorstel Vormen

Een (gefaciliteerd) groepsproces waarmee in co-creatie bedacht wordt hoe er het best op een driver gereageerd kan worden.

Voorstellen co-creëren

Breng mensen samen om voorstellen te co-creëren over hoe te reageren op drivers van de organisatie: maak gebruik van de collectieve intelligentie, vergroot het gevoel van eigenaarschap, verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

Vraag om hulp

Een simpel protocol om te leren, vaardigheden te delen en connecties te maken, met respect voor de autonomie van mensen.

Waarden Vaststellen

Zorg voor een bewuste ontwikkeling van jouw organisatiecultuur

Wees De Verandering

Geef het goede voorbeeld.

Werk Visualiseren

Gebruik een systeem dat alle stakeholders in staat stelt om de stand van zaken van alle wachtende, lopende en voltooide werkitems in te zien.